Podmínky ochrany osobních údajů

1.Ochrana osobních údajů

Společnost NOLWE s.r.o., IČ: 268 74 318, se sídlem: Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41019 (dále jen „NOLWE“ nebo „společnost NOLWE“), jakožto správce osobních údajů, si vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany společnosti NOLWE, včetně rozsahu vašich práv souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů ze strany společnosti NOLWE.

 1. Jaké osobní údaje o vás společnost NOLWE zpracovává?

Společnost NOLWE zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které společnosti NOLWE poskytujete v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb (např. v rámci objednávky zboží v e-shopu či při reklamaci zboží prostřednictvím call centra/live chatu). Jedná se o tyto osobní údaje:

 1. identifikační údaje
  • jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, a v případě nákupu jako podnikající osoby také vaše identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ)
 2. kontaktní údaje
  • telefon, e-mail a doručovací, fakturační či jiná kontaktní adresa
 3. údaje o objednávkách
  • údaje o objednaném zboží a službách, údaje o platbách a doručení, informace o reklamacích
 4. údaje o vašem nastavení
  • údaje o vašem uživatelském účtu a jeho prostřednictvím sdělených dodatečných informací (věk, pohlaví), údaje o účasti ve spotřebitelských soutěžích pořádaných společností NOLWE, nastavení newsletterů
 5. údaje o chování na internetových stránkách
  • zejména informace o zboží a službách, které si zobrazujete, údaje o zařízení, ze kterého si prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení
 6. odvozené údaje
  • jedná se o osobní údaje získané analýzou a zpracováním ostatních osobních údajů (například nákupní preference)
 7. údaje související s využitím call centra/live chatu
  • záznamy telefonních hovorů s call centrem a záznamy zasílaných zpráv, další informace obsažené v těchto hovorech a zprávách

Společnost NOLWE zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 1. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů společnost NOLWE vaše osobní údaje zpracovává?

a) Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následnou realizaci, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných povinností. V souvislosti s nákupem zboží na stránkách společnosti NOLWE mohou být vaše osobní údaje zpracovávány také s ohledem na níže uvedené oprávněné zájmy společnosti NOLWE.

V případě tvorby objednávky a následného plnění smluvního vztahu, společnost NOLWE shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o objednávce a v případě nákupu jako podnikající osoba také identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ). Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, komunikaci v rámci objednávky, jejího doručení nebo vyřízení případné reklamace, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a dále k vašemu kontaktování za výše uvedenými účely.

V případě nákupu zboží na stránkách společnosti NOLWE, je společnost NOLWE povinna zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávce také pro účely plnění svých zákonných povinností. Jedná se zejména o zákonné povinnosti vyplývající ze:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

případně dalších zákonů, a dále v souvislosti s kontrolami orgánu veřejné moci na základě těchto zákonů.

Společnost NOLWE dále v souvislosti s provedeným nákupem v e-shopu zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o provedené objednávce s ohledem na své oprávněné zájmy, spočívající zejména v ochraně právních nároků společnosti NOLWE a kontrole řádného plnění smlouvy a řádného poskytování služeb. Dále jsou vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů společnosti NOLWE zpracovávány pro účely zlepšování a přizpůsobování služeb, úprav e-shopu a jeho nabídky, testování nových funkcí a zjišťování vaší spokojenosti s nákupem.

Na základě oprávněného zájmu společnosti NOLWE můžete být i bez vašeho předchozího souhlasu, pokud jste toto neodmítli, oslovování s dalšími nabídkami zboží a služeb, a to i s personalizovanými, pokud tyto nabídky souvisí s již provedenými nákupy na e-shopu. Tyto nabídky mohou být prováděny e-mailem, telefonicky, nebo jiným vhodným způsobem.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

b) Zpracování osobních údajů v souvislosti s péči o zákazníky

Toto zpracování osobních údajů často navazuje na zpracování v souvislosti s koupí zboží v e-shopu. Pokud se na nás obrátíte s problémem, stížností či reklamací, budeme vaše osobní údaje (identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, údaje související s využitím call centra) zpracovávat za účelem jejich vyřízení, a dále na základě našich oprávněných zájmů za účelem případné reakce na tyto problémy, stížnosti či reklamace, úpravy našich procesů, e-shopu a nabízených produktů a zlepšení našich služeb.

Společnost NOLWE rovněž sáma zjišťuje vaši spokojenost s poskytovanými službami, a to prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky portálu Heureka.cz, do něhož je společnost NOLWE zapojena. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud neodmítnete zasílání našich nabídek. Provozovateli portálu Heureka.cz pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

c) Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením uživatelského účtu

Pokud si vytvoříte účet na webu společnosti NOLWE zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte), na základě plnění smlouvy, abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat.

Pokud máte na webu společnosti NOLWE založený uživatelský účet, můžeme v jeho souvislosti zpracovávat vaše osobní údaje také na základě oprávněného zájmu. Na tomto základě můžeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o nastavení, údaje o objednávkách či údaje o chování na webu za účelem zlepšování našich služeb, jak rovněž můžete být i bez vašeho předchozího souhlasu předmětem nepersonalizovaných nabídek a reklamy na internetových stránkách společnosti NOLWE.

d) Zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním newsletterů

V případě, že zaregistrujete vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, společnost NOLWE bude zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje společnost NOLWE začne zpracovávat až poté, kdy zaregistrujete vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů na webu společnosti NOLWE.

e) Zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou webu společnosti NOLWE

Pokud navštívíte web společnosti NOLWE, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Podrobné informace ke zpracování cookies naleznete v Zásadách používání cookies.

Na základě vaší návštěvy webu společnosti NOLWE, můžeme zpracovávat i další údaje o chování na internetových stránkách, a to na základě oprávněného zájmu, kdy tímto oprávněným zájmem je zlepšování služeb společnosti NOLWE, související vytváření statistik a přehledů, testování nových funkcí a předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat. Údaje o chování na internetových stránkách mohou být užívány také k vytváření personalizovaných nabídek a reklamy.

f) Zpracování na základě vašeho souhlasu

Pokud dáte společnosti NOLWE souhlas se zpracováním osobních údajů, bude vaše osobní údaje zpracovávat také k účelům uvedeným v tomto souhlasu.

g) Zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí ve spotřebitelských soutěžích

Pokud se účastníte spotřebitelské soutěže pořádané společnosti NOLWE, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje sdělené za účelem účasti ve spotřebitelské soutěži, na základě plnění smlouvy. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká přihlášením do spotřebitelské soutěže. Jakákoliv aktivita či komunikace s námi prostřednictvím sociálních sítí a zpracování vašich osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů společnosti, jež je provozovatelem dané sociální sítě.

 1. Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou v prvé řadě zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a společností NOLWE, tj. po dobu možnosti výkonu práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, tj. zejména po dobu trvání promlčecí doby a přiměřenou dobu po ní pro případ, že by jakýkoli nárok byl uplatněn po konci promlčecí doby.

Dále upozorňujeme, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech povinností společnosti NOLWE, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je dle § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, touto dobou doba nejméně 10 let).

V případě, že osobní údaje zpracováváme pro účely zasílání newsletterů na základě vašeho přihlášení k jejich odběru, jsou tyto osobní údaje zpracovávány do doby odhlášení vašeho e-mailu z přijímání těchto newletterů, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v zasílaných e-mailech nebo jiným odvoláním souhlasu se zasíláním newsletterů.

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jeho zrušení. Následně po zrušení uživatelského účtu jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen, či údaje tvořící součást provozních záloh.

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu společnosti NOLWE jsou zpracovávány po přiměřenou dobu, kdy trvá náš výše specifikovaný oprávněný zájem.

Nahrávky telefonních hovorů z call centra a jiné záznamy komunikace jsou uchovávány po krátkou dobu, nejdéle však po dobu 1 roku, ledaže pro nás bude z důvodu oprávněného zájmu nezbytné uchovat si nahrávky po delší dobu (např. při podezření ze zneužití údajů, z podvodu apod.)

Cookies na webu zpracováváme po dobu uvedenou v Zásadách používání cookies.

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu uvedenou v tomto souhlasu, případně do jeho odvolání, nastane-li před dobou, na kterou byl souhlas udělen.

 1. Kdo všechno bude mít k vašim osobním údajům přístup?

a) Předávání osobních údajů v souvislosti s doručováním zboží 

Aby vám společnost NOLWE mohla zboží doručit, využívá společnost NOLWE služeb přepravních společností. Těmto přepravním společnostem jsou předávány vaše identifikační a kontaktní údaje. 

Společnost NOLWE využívá následující přepravní společnosti:

 • Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306
 • PPL CZ s.r.o., IČ 25194798
 • General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., IČ 26087961
 • Česká pošta, s.p., IČ 47114983

b) Rovněž k zaplacení za zboží v e-shopu společnost NOLWE využívá služeb třetích osob, a to provozovatelů platebních systémů a platebních bran. Těmto provozovatelům jsou předávány zejména údaje o objednávkách.

Společnost NOLWE využívá následující provozovatelé platebních systémů:

 • ThePay.cz, s.r.o., IČ 28135261
 • Comgate payments a.s. IČ: 27924505

c) Společnost NOLWE využívá služeb třetích osob také v souvislosti se zajištěním co nejkvalitnější péče o zákazníky. Těmto subjektům jsou na základě oprávněných zájmů společnosti NOLWE předávány zejména vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách.

Mezi tyto třetí osoby patří:

 • Heureka Group a.s., IČ 07822774 (pro zasílání dotazníku spokojenosti s nákupem)
 • smartsupp.com, s.r.o., IČ 03668681 (online chat/zákaznická podpora)

d) Společnost NOLWE spolupracuje s třetími osobami také v souvislosti se svými marketingovými aktivitami. Těmto osobám mohou být předávány vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách a údaje o chování na internetových stránkách.

Společnost NOLWE v rámci marketingu využívá služeb následujících subjektů:

 • LeadHub s.r.o., IČ 04466683
 • Ecomail CZ, s.r.o., IČ 02762943

e) Třetí osoby jsou zapojeny také do zpracování cookies. Bližší informace k tomuto zpracování jsou obsaženy v Zásadách používání cookies.

f) Společnost NOLWE v souvislostí se svou činností dále spolupracuje a předává osobní údaje těmto subjektům, a to za těmito uvedenými účely:

 • Solitea, a.s., IČ 01572377 (účetní program)
 1. Předávání údajů mimo EU

Vaše osobní údaje společnost NOLWE může v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru, a to v souvislosti s využíváním služeb některých zahraničních společností (Google, Facebook). Společnost NOLWE osobní údaje předává vždy jen společnostem, které se zavázali důsledně chránit vaše osobní údaje, a to výhradně ze Spojených států. I přes to vás musíme upozornit, že USA jsou zemí, která dle neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů; z toho mimo jiné vyplývá, že vládní agentury v USA mohou být oprávněny k přístupu k vašim osobním údajům, aniž by byly k dispozici účinné opravné prostředky.

 1. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti NOLWE?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti NOLWE určitá práva. Mezi tato práva patří:

a) Právo na přístup – na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost NOLWE zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Přestože by veškeré informace měly být součástí těchto informací (případně jiných dokumentů, na které tyto informace odkazují), můžete se v případě nejasností na společnost NOLWE s žádostí o další informace obrátit.

b) Právo na opravu – v případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás společnost NOLWE zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

c) Právo na výmaz – v některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže bod Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti NOLWE a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
 • se domníváte, že zpracování osobních údajů prováděné společností NOLWE přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti NOLWE nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) Právo na omezení zpracování – v některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů společnost NOLWE omezí, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti NOLWE stejně poskytli),
 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v bodě Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, je společnost NOLWE povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

e) Právo na přenositelnost – máte právo získat od společnosti NOLWE všechny osobní údaje, které jste mu poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

f) Právo vznést námitku proti zpracování – máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti NOLWE. Osobní údaje poté společnost NOLWE přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Společnost NOLWE na základě námitky vždy přestane vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

g) Právo podat stížnost – kdykoli se můžete v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz

7. Jak můžete společnost NOLWE kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na společnost NOLWE písemně na adrese Bohumín 735 52, Stará 251 či na tel. č. 739 542 673 nebo e-mailové adrese info@lilite.cz

2. Zásady používání cookies

My, společnost NOLWE s.r.o., IČ: 26874318, se sídlem: Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41019 (dále jen „my“ nebo „společnost NOLWE“), jsme provozovateli webové stránky lilite.cz. Na stránkách lilite.cz (dále také jen „webové stránky“) používáme tzv. cookies. V těchto zásadách používání cookies si můžete přečíst, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich používání zakázat.

 1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do vašeho prohlížeče, který je uloží ve vašem počítači, telefonu či jiném zařízení a v případě nové návštěvy webových stránek váš prohlížeč zašle cookies zpět na tyto stránky. Cookies napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou. Cookies jsou osobními údaji. Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů můžete nalézt pod odkazem Ochrana osobních údajů.

 1. K čemu cookies používáme?

Na webových stránkách společnosti NOLWE se při vaší návštěvě webových stránek zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že webové stránky používají cookies. Používání tzv. nezbytných cookies je nutné pro fungování webových stránek. Bez nezbytných cookies nebudou webové stránky správně fungovat, a proto jejich použití nevyžaduje váš souhlas a jsou předem zaškrtnuty. Použití jiných než nezbytných cookies (analytické a marketingové cookies) zpravidla vyžaduje váš informovaný souhlas. Přímo v oznamovací liště si pak můžete zvolit vaše individuální preference nastavení cookies.

Cookies konkrétně slouží například k:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, aby bylo možné dokončit proces objednání zboží s co nejmenšími obtížemi;
 • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran;
 • Uložení přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé znovu zadávat;
 • Zapamatování si obsahu nákupního košíku;
 • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;
 • Analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů;
 • Nabízení reklamy na zboží dle preferencí uživatele a související personalizace obsahu.

Naše webová stránka dále rozlišuje dočasné soubory cookie, tzv. „relační cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookie, tzv. „permanentní cookies“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají vaše zařízení identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši webovou stránku.

Souhlas s používáním cookies, k nimž je nutný váš souhlas, můžete kdykoli odvolat, resp. jejich další ukládání zakázat; podrobné informace naleznete v článku 4 těchto zásad. Pokud cookies z vašeho zařízení sami nevymažete, smažou se automaticky v krátké lhůtě (v souladu se současnými standardy nejpozději za 13 měsíců od posledního využití cookies, které vyžadují váš souhlas).

 1. Jaké cookies konkrétně využíváme a jakým způsobem?

Společnost NOLWE pro výše uvedené účely používá jak vlastní cookies, tak cookies třetích stran. Při užívání webových stránek společnosti NOLWE tak mohou být do vašeho zařízení ukládány cookies provozovatelů marketingových nástrojů, které společnost NOLWE používá. Případně může společnost NOLWE s těmito provozovateli sdílet informace, které byly pomocí cookies poskytnuty. Používání těchto nástrojů umožňuje nabídku společnosti NOLWE neustále vylepšovat a také lépe zohlednit vaše osobní preference a cílit reklamní kampaně tak, aby oslovily ty, které by naše nabídka mohla nejvíce zaujmout.

V případě spolupráce s provozovateli z USA jsou vás ujišťujeme, že jsou vybírání pouze provozovatelé, kteří se zavázali důsledně chránit vaše osobní údaje. I přes to vás musíme upozornit, že USA jsou zemí, která dle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů; z toho mimo jiné vyplývá, že vládní agentury v USA mohou být oprávněny k přístupu k vašim osobním údajům, aniž by byly k dispozici účinné opravné prostředky.

Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Tyto třetí strany mohou informace, které získaly prostřednictvím cookies, zkombinovat s dalšími informacemi, které jim poskytnete nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Konkrétně používáme následující cookies:

a) Provozní cookies nezbytné pro zajištění základní funkčnosti a zabezpečení webových stránek společnosti NOLWE (povinné)

Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti a zabezpečení webových stránek společnosti NOLWE, proto jsou ukládány automaticky a jejich používání nelze zakázat. Díky nim můžeme zprostředkovat například:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek
 • Přihlášení a vytvoření účtu
 • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran

b) Cookies pro analytiku

Tyto cookies nám pomáhají pochopit, jak naše webové stránky používáte, a tím zlepšit výkon stránek a přizpůsobit je vašim potřebám.

I. Google Analytics

Google Analytics jsou webovou analytickou službou společnosti Google. Tato služba se používá zejména ke sledování a prevenci kritických chyb, k identifikaci požadavků v rámci různých služeb, k tomu, aby uživatelé zůstali přihlášeni a k ukládání dat o nákupním košíku. Používá se rovněž pro měření a zlepšování výsledků internetového obchodu. Právním základem zpracování je váš souhlas.

Zpracovávány jsou následující data:

 • Odkazující adresa URL
 • Četnost a doba trvání návštěvy podstránky
 • Navštívené podstránky

Zpracovatelem je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.

Možnost odhlášení: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

c) Cookies pro reklamní a marketingové účely a související personalizaci obsahu

I. Google Analytics

Společnost NOLWE vám zobrazuje své reklamy také na webech a v aplikacích třetích stran. Google Analytics v tomto ohledu užíváme za účelem zjištění toho, zdali byly reklamy skutečně přizpůsobené vám na míru. Za tímto účelem vyhodnocujeme interakce, ke kterým došlo po kliknutí na reklamu, a jaké měla tato reklama výsledky. Tyto výsledky nám pomáhají následně lépe personalizovat reklamu. Právním základem zpracování je váš souhlas.

Zpracovávány jsou následující data:

 • Informace o čase či místě
 • Informace o zařízení a prohlížeči
 • Informace o stránce, produktu a nákupu
 • Osobní údaje (IP adresa)

Zpracovatelem je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.

Možnost odhlášení: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

II. Google Ads

Společnost NOLWE využívá službu Google Ads a v této souvislosti s ní sdílí některé vaše interakce se společností NOLWE (např. zobrazení produktů, nákupy), a to za účelem toho, aby vám byla zobrazována, cílena a přizpůsobená reklama na Googlu a v reklamní síti Google. Právním základem zpracování je váš souhlas.

Zpracovávány jsou následující data:

 • Informace o čase či místě
 • Informace o zařízení a prohlížeči
 • Informace o stránce, produktu a nákupu
 • Osobní údaje (IP adresa)

Zpracovatelem je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.

Možnost odhlášení: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

III. Facebook Pixel

Společnost NOLWE využívá službu Facebook Pixel a v této souvislosti s ní sdílí některé vaše interakce se společností NOLWE (např. zobrazení produktů, nákupy), a to za účelem toho, aby vám byla zobrazována, cílena a přizpůsobená reklama na platformách Facebook. Instagram, Messenger nebo WhatsApp, a dále za účelem vyhodnocování a optimalizace této reklamy. Právním základem zpracování je váš souhlas.

Zpracovávány jsou následující data:

 • Údaje o použití
 • Odkazující adresa URL
 • Informace o čase či místě
 • Informace o zařízení a prohlížeči
 • Informace o stránce, produktu a nákupu
 • Osobní údaje (IP adresa, e-mailová adresa)

Zpracovatelem je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.

Možnost odhlášení: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

IV. Sklik, Zboží.cz, Firmy.cz

Společnost NOLWE využívá službu Sklik, Zboží.cz a Firmy.cz a v této souvislosti s těmito službami sdílí některé vaše interakce se společností NOLWE (např. zobrazení produktů, nákupy), a to za účelem toho, aby vám byla zobrazována, cílena a přizpůsobená reklama na Seznamu a v reklamní síti Seznam. Právním základem zpracování je váš souhlas.

Zpracovávány jsou následující data:

 • Informace o čase či místě
 • Informace o zařízení a prohlížeči
 • Informace o stránce, produktu a nákupu
 • Osobní údaje (IP adresa)

Zpracovatelem je Seznam.cz, a.s., IČ: 261 68 685.

V. Leadhub

LeadHub je emailingový nástroj, který NOLWE využívá k Vašemu kontaktování, odesílání newsletterů, organizování kampaní, a který umožňuje i další cílení reklamy a nabídky e-shopu NOLWE ve vztahu k Vám. Právním základem zpracování je váš souhlas.

Zpracovávány jsou následující data:

 • Informace o čase či místě
 • Informace o zařízení a prohlížeči
 • Informace o stránce, produktu a nákupu
 • Osobní údaje (IP adresa)

Zpracovatelem je LeadHub s.r.o., IČ: 044 66 683.

 1. Jak zakázat ukládání cookies do vašeho zařízení?

Vaše preference ohledně ukládání cookies můžete kdykoli změnit. Změnu lze provést nastavením cookies v zápatí webových stránek. Také váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně tzv. povinných cookies a cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Pokud ukládání cookies, včetně nezbytných cookies, zcela zakážete, nemohou webové stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde: Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs), Safari (https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac), Firefox (https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies), Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstraněn%C3%AD-a-správa-souborů-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d